Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Положення про відділ ЦНАП

DocПоложення ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Баштечківської сільської ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Баштечківської сільської ради (далі – відділ «ЦНАП») – є структурним підрозділом виконавчого комітету Баштечківської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі – суб’єктам звернень).

1.2. Відділ «ЦНАП» підконтрольний та підзвітний виконавчому комітету Баштечківської сільської ради, безпосередньо підпорядкований сільському голові.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації відділу ЦНАП приймається сільською радою за поданням сільського голови відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ «ЦНАП» у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Баштечківської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», визначається та затверджується рішенням Баштечківської сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи (чи виконавчі органи) сільської  ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. На відділ «ЦНАП» покладаються такі основні завдання:

 -організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 -спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

 -забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

-використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. Відділом «ЦНАП» забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ «ЦНАП»

3.1.Відділ «ЦНАП» під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками районного ЦНАП, інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

  1. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу «ЦНАП» затверджуються у встановленому порядку рішенням сільської ради.

4.2. Очолює відділ «ЦНАП» начальник, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділом «ЦНАП» та відповідальність за організацію його діяльності.

4.3. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Баштечівської сільської ради утворюється з начальника, адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів, адміністраторів віддалених робочих місць (далі ВРМ) у разі створення ВРМ.

4.4.Начальник, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники відділу «ЦНАП» призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5. Відділ «ЦНАП» організовує роботу та забезпечує координацію діяльності ВРМ  (у разі створення).

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

5.1. Начальник відділу «ЦНАП» є керівником відділу «ЦНАП» та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ «ЦНАП»:

 – здійснює керівництво роботою відділу «ЦНАП», несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

 – організовує діяльність відділу «ЦНАП», у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 – координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу «ЦНАП», контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

–  організовує діяльність ВРМ (у разі створення);

– організовує інформаційне забезпечення роботи відділу «ЦНАП», роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

–   сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу «ЦНАП»;

– сприяє створенню належних умов праці у відділі «ЦНАП» вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;

 – розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників відділу «ЦНАП»;

 – може здійснювати функції адміністратора та реєстратора;

 – виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ «ЦНАП»;

– представляє відділ «ЦНАП» при взаємодії з представниками ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами;

– бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу «ЦНАП».

  1. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі «ЦНАП» звертається до адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

 – прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 – видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 – організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

 – здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 – надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

 – надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 – безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 – погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 – інформувати керівника відділу «ЦНАП» та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 – посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

 – порушувати клопотання перед керівником відділу «ЦНАП» щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу;

 – отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

– від імені сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу «ЦНАП».

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу «ЦНАП».

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори відділу «ЦНАП».

6.8. Адміністратор відділу «ЦНАП»: виконує повноваження із забезпечення діяльності відділу «ЦНАП» згідно з посадовою інструкцією.

6.9. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг можуть створюватися віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру (ВРМ).

При створені ВРМ виконавчий комітет Баштечківської сільської ради дотримуватиметься вимог організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

6.10. За рішенням органу, який утворив відділ «ЦНАП», в ньому також може здійснюватися:

 – прийняття звітів, декларацій, скарг;

 – надання консультацій;

 -прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– довідок.

6.11. Час прийому суб’єктів звернень у відділі «ЦНАП» становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день, без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень

За рішенням органу, що утворив відділ «ЦНАП», час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.12. У ВРМ  (у разі створення) буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Графіку роботи, затвердженого рішенням Баштечківської сільської ради.

6.13. У приміщенні, де розміщується відділ «ЦНАП», можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування, POS – термінали).

6.14. У приміщенні відділу «ЦНАП» може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів Баштечківської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу «ЦНАП» здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda
жашківська рда

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади