Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма розвиту культури та охорони культурної спадщини на території Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

Додаток
до рішення сесії
Баштечківської сільської ради
24.11. 2020 р. № 2-7/VІІІ

Програма розвиту культури та охорони культурної спадщини
на території  Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

Зміст

 1. Паспорт Програми
 2. Загальні положення
 3. Мета Програми
 4. Завдання Програми
 5. Фінансування Програми
 6. Очікувані результати виконання Програми
 7. Координація роботи і контроль за виконанням Програми
 8. Основні заходи та напрямки використання коштів по програмі
 9. Перелік заходів Програми на 2021-2023 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми Баштечківська сільська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закони України: «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради
4. Замовник Програми Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради
5. Учасники(співвиконавці) Програми Центр культури та дозвілля, виконком сільської ради
6. Термін реалізації програми 2021-2023 роки
7. Фінансування Програми Кошти місцевого бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Українське село, яке є носієм духовного багатства та зберігає традиції народу України, потребує сьогодні особливої уваги з боку державних владних структур щодо подолання негативних явищ деградації. Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлена потребою в невідкладному вжитті заходів для підтримки й розвитку культури на селі. Заклади культури в сільській місцевості є однією з важливих складових культури, що відіграють важливу роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства.

Процеси реформування галузі культури села не відповідають бажаній динаміці і потребують відповідної уваги, особливо, в плані фінансово-матеріального забезпечення закладів культури, з метою покращення якості проведення культурно-масових заходів на території Баштечківської сільської об’єднаної територіальної громади. Важливо відзначити необхідність покращення умов праці працівників культури, особливо в осінньо-зимовий період. Це стосується температурного режиму в середині будівлі, що не відповідає нормам. Гостро стоїть проблема проведення капітальних ремонтів і т. ін.

Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини на території ОТГ. Вона визначає пріоритетні цілі, стратегічні напрямки та механізми здійснення програми культурної самореалізації мешканців сіл Баштечки, Нагірна, Побійна, Костянтинівка, Охматів, Королівка, Тинівка, Павлівка. Доступ до культурних цінностей та участь в культурному житті є фундаментальним правом кожного мешканця населених пунктів Баштечківської сільської ради.

Програма розвитку культури спрямована на розвиток народної творчості, організацію роботи з талановитою молоддю, вдосконалення художньої майстерності мистецьких колективів сіл Баштечки, Нагірна, Побійна, Костянтинівка, Охматів, Королівка, Тинівка, Павлівка, організацію системи обмінних концертів, гастрольної діяльності, проведення розширення творчої та колективної діяльності мистецьких колективів сіл, поповнення бібліотечних фондів, проведення заходів щодо популяризації народних традицій, вітчизняного мистецтва, історії рідного краю та країни, співпрацю з творчими спілками, фондами розвитку культури і мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

3.МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

– задоволення духовних потреб населення, забезпечення конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтва всіх громадян, незалежно від національної чи регіональної належності;

– створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення Баштечківської сільської ради;

– надання жителям сіл соціально рівних з міським населенням  можливостей для задоволення культурних потреб;

– популяризація культурно-освітніх заходів щодо формування  патріотичних почуттів, любові до рідного краю;

– матеріально-технічне забезпечення основних культурно-мистецьких закладів та організацій тощо;

– забезпечення ефективного функціонування бібліотек, якісне бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей;

– сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів народних та професійних колективів;

– охорона і збереження пам’яток культурної спадщини та історії.

4.ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

 • створення та поліпшення умов для розвитку та підтримки закладів культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел з метою збереження національної культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ;

– створення гуртків, секцій, клубних формувань, любительських об’єднань при будинках культури;

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвіллєвої діяльності;

– реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді;

– більш широке залучення до участі в культурно-масових заходах шкільної та студентської молоді сіл;

– розповсюдження та популяризація творів вітчизняної літератури і мистецтва;

 • підтримка та розвиток аматорської творчості;
 • забезпечення проведення державних, місцевих, професійних свят, участь у конкурсах і фестивалях (в т.ч. міжнародних), проведення семінарів, тематичних заходів;

– забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей для активної участі жителів сіл у художній творчості, особливо молоді;

 • забезпечення гарантій свободи творчості.

5.ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах запланованих видатків на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У результаті виконання Програми очікується:

– проведення на належному рівні державних, місцевих, професійних свят, семінарів, тематичних заходів, фестивалів;

 • створення сприятливих умов для розвитку культури сіл Баштечківської сільської ради;
 • покращення рівня культурного обслуговування населення;
 • відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та народної творчості;
 • активізація участі сіл Баштечки, Нагірна, Побійна, Костянтинівка, Охматів, Королівка, Тинівка, Павлівка у регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах.

7.КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація діяльності за виконанням Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму та постійну  комісію  з  питань  освіти, фізичного  виховання, культури, охорони здоров’я та  соціального  захисту.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з  питань  планування , фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку та інвестицій.

8.ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ

 

п/п

Назва напрямку Термін проведення
1 Організація і проведення заходів до свят протягом 2021-2023
2 Участь  аматорських колективів,  окремих виконавців з числа обдарованої молоді у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних фестивалях, конкурсах, святах тощо протягом 2021-2023
3 Участь кращих самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва в регіональних, обласних і Всеукраїнських фестивалях, оглядах, виставках протягом 2021-2023
4 Проведення поточних та капітальних ремонтів протягом 2021-2023
5 Придбання подарунків, сувенірної, квіткової продукції, грамот, нагороджувальних листів, подяк та вітальних листівок для проведення свят протягом 2021-2023
6 Оплата за фото та відеопослуги щодо висвітлення свят протягом 2021-2023
7 Оплата за озвучення свят протягом 2021-2023
8 Оплата за харчування учасників свят протягом 2021-2023
9 Оплата за виготовлення та придбання афіш та запрошень до свят, періодичних видань, привітання із святами через засоби масової інформації протягом 2021-2023
10 Придбання освітлювальної апаратури, костюмів та реквізиту,

поповнення бібліотечних фондів, придбання книжкової друкованої продукції для тематичних заходів та інше.

протягом 2021-2023
11 Охорона  та збереження культурної спадщини, паспортизація пам’яток історії, встановлення охоронних зон, заключення охоронних договорів протягом 2021-2023
12 Організація  роботи по комп’ютеризації основних процесів бібліотечної роботи, забезпечення участі бібліотек у інформаційно-бібліотечних проектах, створення читацьких Інтернет-центрів, оплата Інтернет-зв’язку протягом 2021-2023
13 Забезпечення передплати періодичних видань українською мовою для централізованої бібліотечної системи щорічно (вересень – листопад)
14 Придбання господарчих та канцтоварів протягом 2021-2023
15 Забезпечення проведення заходів з охорони праці та протипожежної безпеки у закладах культури протягом 2021-2023

9.ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

 1. Державні свята:
 • 1 січня – Новий рік;
 • 7 січня – Різдво Христове;
 • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
 • Великдень;
 • 1 травня – свято Весни і Праці;
 • 9 травня – День Перемоги;
 • Трійця;
 • 28 червня – день Конституції України;
 • 24 серпня – День Незалежності України;
 • 14 жовтня – День захисника України;
 • 25 грудня – Різдво Христове.
 1. Інші свята:
 • 6 січня — Святвечір;
 • 14 лютого – День святого Валентина;
 • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
 • 21 лютого – День Рідної мови;
 • 21 березня – Всесвітній день поезії;
 • 23 березня – Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва;
 • 1 квітня – день Сміху;
 • 13 травня – День матері;
 • 15 травня – Міжнародний день сім’ї;

–         Всеукраїнський день працівників культури, (третя неділя травня);

 • 1 червня – Міжнародний День захисту дітей;
 • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
 • День молоді (остання неділя червня);
 • 7 липня — Івана Купала;
 • 23 серпня – День Державного Прапора України;
 • 28 серпня – день села Нагірна, села Побійна та села Костянтинівка;
 • 1 вересня – День Знань;
 • День фізичної культури і спорту (друга субота вересня);
 • 21 вересня – день села Королівка;
 • 1 жовтня – Міжнародний день літніх людей;
 • 14 жовтня – Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день села Охматова, Павлівки та Тинівки;
 • 7 листопад – день села Баштечки;

–         21 листопада – День гідності і свободи;

 • День пам’яті жертв голодомору (остання субота листопада);
 • 6 грудня – День Збройних сил України;
 • 19 грудня – День Святого Миколая.

С)     Фестивалі, конкурси, тематичні та інші заходи :

–         Лютий – Літературна година «Шевченківські читання»;

–         Лютий – Березень – Фестиваль-конкурс «Сузір’я талантів»;

–         Березень – Урочистий захід до річниці дня народження П.Д.Демуцького;

–         21 березня – 1 квітня – Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги;

–         6 липня – свято Купальські Зорі

–         Жовтень – Свято осені.

 

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади