Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

ПРОГРАМА розвитку місцевого самоврядування  та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Баштечківської об’єднаної територіальної громади  на  2019 – 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від 20.08.2019 р.№ 3-1/VII 

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування  та сприяння

відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Баштечківської об’єднаної територіальної

громади  на  2019 – 2020 роки

 

Загальні положення

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії України, усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації влади, виникла потреба в цільовій програмі з метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією України.

Програму розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування  об’єднаної територіальної громади Баштечківської сільської ради на  2019 – 2020 роки (далі Програма) розроблено відповідно  до статті 140  Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  Європейської хартії  місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням  Указу Президента України від 30 серпня 2001 року №749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні, і спрямовано на подальший розвиток самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.

На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного формування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно – територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування , покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад  трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають  забезпечувати поступальний розвиток країни, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрямки здійснення перетворень, визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку, розробки відповідних нормативно – правових актів, здійснення інституційних перетворень велике значення має забезпечення залучення широкого кола громадськості, представників органів місцевого самоврядування  до цих процесів з метою налагодження ефективних механізмів партнерства  та вдосконалення системи взаємодії між депутатами сільської ради, службовцями органами місцевого самоврядування різних рівнів та фахівцями в галузі муніципального права й муніципального управління. На шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на місцевому рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та просвітницької  роботи серед населення, депутатів, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків започаткованих реформ.

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та  впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку територіальної громади і органів муніципальної влади. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми розвитку місцевого самоврядування.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

На  території Баштечківської сільської ради налічується 6 населених пунктів. Інтереси сільського населення  представляють  3 тимчасово виконуючи обов’язки старост (згідно з рішенням  від    передбачено у старостинському окрузі – 9).  Кількість депутатських мандатів складає – 14.

Визначення мети  Програми

Метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності Баштечківської сільської ради та її територіальних органів виконавчого комітету, виконання ними власних та делегованих повноважень, поліпшення їх матеріально – технічного забезпечення, надання допомоги в процесах трансформації та адаптації до нових політичних і соціально – економічних умов.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень  і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачає залучення членів громадських організацій, створених громадами.

Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання і підвищення кваліфікації посадовців, старост та голів постійних комісій сільської ради у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.

Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення.  Строк дії Програми з  урахуванням     динаміки суспільно – політичних та соціально-економічних проектів становитиме 2 роки з 2019 по 2020 роки.

Стратегічні пріоритети 

– ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території громади ;

–   відновлення контролю за станом і динамікою розвитку територіальної громади;

– формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з європейськими стандартами;

–  забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг;

–  забезпечення керованості системних перетворень.

Основні напрямки та заходи  Програми 

Головними напрямками Програми є реалізація:

– поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців;

– забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування;

– правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення розвитку громади;

 – участь у щорічних обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, у роботі Асоціацій, спілок, фондів;

 –  відзначення пам’ятних дат;

– висвітлення діяльності Баштечківської сільської ради у засобах масової інформації.

Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів, що вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні:

– удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на місцевому рівні;

– підвищення рівня правової, політичної культури мешканців об’єднаної територіальної громади щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;

– розв’язання проблемних питань розвитку території та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно – правових актів;

– формування адекватної та ефективної структури муніципального управління на місцевому рівні.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми сприятиме:

– створенню прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевої влади;

–  підвищенню кваліфікації депутатів місцевих рад  та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

–  поліпшенню умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні;

–  розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

–  поліпшенню матеріально-технічного забезпечення місцевих рад;

–  проведенню щорічних заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування;

– створенню належних умов для реалізації територіальними громадами, депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;

– вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування;

– організованому проведенню представницьких заходів за участю сільських, сільської та районної рад;

– поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань місцевого розвитку;

– поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;

– розробці дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю всіх суб’єктів місцевого самоврядування;

– більш широкому залученню громадськості до процесів розробки і прийняття владних рішень з питань місцевого значення;

– заохоченню громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;

– забезпеченню організаційних, правових та матеріально-фінансових умов для максимальної поінформованості членів територіальних спільнот про діяльність відповідних органів місцевого самоврядування;

– сприянню зростанню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого та регіонального значення, наданих соціальних послуг населенню;

– підвищенню професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, тощо;

Заходи реалізації Програми у Баштечківській сільській раді на 2019-2020 роки (додаються).

Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні бюджету Баштечківської сільської ради в межах його фінансових можливостей і затверджуються рішенням сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період.  Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до законодавства. 

Контроль та координація за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням даної Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Координує дії між виконанням Програми виконавчий комітет сільської ради. Перший заступник міського голови щороку звітує про стан виконання Програми на сесії сільської ради.

Секретар сільської ради                                                                                                  О.М.Степанюк

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади