Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма розвитку дошкільної та загальної середньої освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Баштечківської сільської ради
від 24.11.2020 р. № 2-9/VІІІ

Паспорт програми

1. Повна назва Програми Програма розвитку дошкільної та загальної середньої освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Баштечківська сільська рада
3. Розробник Програми Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади Баштечківської сільської ради, Баштечківська сільська рада
4. Відповідальні виконавці Програми Дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади Баштечківської сільської ради
5. Головна мета Програми досягнення високого рівня надання освітніх послуг у громаді відповідно до сучасних потреб сьогодення
6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми   4159,6  тис.грн.

 

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

Затверджено
рішенням Баштечківської сільської ради
«24» листопада 2020 року №2-9/VIII

 

ПРОГРАМА

розвитку дошкільної та загальної середньої освіти

Баштечківської сільської ради

на 2021-2023 роки

 

 Загальні положення

Програма розвитку дошкільної та загальної середньої освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», враховуючи Національну стратегію розвитку освіти в Україні, Концепцію нової української школи, з метою приведення системи освіти до вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства та європейських стандартів, забезпечення її доступності, якості і ефективності, постійного оновлення на основі об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування і громади, з урахуванням надбань у розвитку регіонального шкільництва, духовних і національних традицій та соціально-економічних умов.

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Освіта – один з найважливіших національних пріоритетів. Вона була і надалі залишається основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Програма передбачає реалізацію системного розвитку освітянської галузі, її вдосконалення з урахуванням  Концепції Нової української школи; являє собою комплекс взаємопов’язаних завдань із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У програмі максимально враховано суспільні потреби громади щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток інформаційно – комунікаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма складається з трьох розділів підпрограм, кожен з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти, які   сприятимуть  реалізації таких проблем:

1) забезпечення доступу до дошкільної освіти шляхом відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти та інших форм організації дошкільної освіти;

2) забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

3) створення умов для інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти;

4) виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти та професійної  діяльності;

5) розвиток національної системи зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

6) інтеграції науково-дослідницької та інноваційної діяльності з навчально-виховним процесом; організації експертизи використання педагогічних інновацій;

7) виявлення та розвиток творчого потенціалу особистості учнів, залучення їх до вивчення джерел вітчизняної культури, формування ціннісних орієнтирів, патріотизму, стійких моральних принципів і норм, зміцнення активної життєвої позиції;

8) оптимізації навантаження учнів закладів загальної середньої освіти; подальше сприяння профілізації старшої школи;

9) створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовці підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності підлітків; задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого – прикладної, туристично-краєзнавчої та інших видів творчості.

Вищеперераховані проблеми сприятимуть забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, адаптації її змісту до соціально орієнтованої ринкової економіки, удосконалення механізмів управління, оптимізації, прогнозуванню та рівномірному фінансування закладів освіти, здійсненню заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

  1. Визначення мети та завдань Програми

Для досягнення поставленої мети необхідна реалізація таких завдань:

1) досягнення високого рівня надання освітніх послуг у громаді відповідно до сучасних потреб сьогодення;

2) формування інноваційного простору громади, підтримка позитивного іміджу освітньої галузі громади та визначення перспектив її розвитку;

3) продовження  програмно – цільового забезпечення подальшого розвитку освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також важливих стратегічних завдань освітньої галузі в соціально – економічному розвитку сільської ради та задоволенні освітніх запитів населення.

Досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами:

1) розвиток та функціонування системи дошкільної та загальної середньої освіти;

2) забезпечення потреб громади у відкритті додаткових груп у закладах дошкільної освіти;

3) забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освітніх послуг у громаді;

4) створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами;

5) розвиток освітнього розвивального середовища;

6) підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти;

7) науково-методичний супровід інноваційного середовища громади;

8) створення та удосконалення мережі профільних класів та поглибленим вивченням навчальних предметів;

9) організація роботи та підтримка талановитої молоді;

10) забезпечення здійснення завдань Концепції національно – патріотичного виховання дітей  та молоді;

11) створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя через дошкільну та загальну середню освіту;

12) розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів громади;

13) пошук мобільних підходів щодо вдосконалення інноваційного освітнього середовища;

14) соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

15) забезпечення безоплатним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти у відповідності до чинного законодавства, в т.ч. учнів – дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених та інших категорій відповідно до рішень виконавчого комітету Баштечківської сільської ради.

  1. Обґрунтування шляхів та механізмів реалізації Програми

Виконання програми здійснюється  на рівні громади і сприятиме вирішенню завдань щодо створення механізму розвитку дошкільної та загальної середньої освіти шляхом:

1) застосування сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, забезпечення належного науково – методичного супроводу освітнього процесу при переході  на оновлені державні стандарти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, створення здоров’язберігаючих умов життєдіяльності дітей;

2) продовження реформування загальної середньої освіти, впровадження ефективних моделей профільного навчання;

3) продовження реалізації завдань Концепції національно – патріотичного виховання дітей  та молоді;

4) сприяння стимулюванню талановитої учнівської молоді до участі в інтелектуальних, спортивних, мистецьких масових заходах, роботі відділень Малої академії наук України та інше;

5) продовження інформатизації закладів освіти, завершення комплектування шкіл сучасною комп’ютерною технікою, облаштування шкіл мультимедійними комплексами;

6) модернізація навчального обладнання кабінетів природничо-математичних дисциплін, майстерень, спортивних залів, ігрових та спортивних майданчиків, оновлення бібліотечних фондів навчальної, методичної, художньої, науково-популярної, довідникової літератури;

7) забезпечення соціального захисту учнів шляхом організації харчування, медичного нагляду, укомплектування штатів практичними психологами та соціальними педагогами відповідного кваліфікаційного рівня;

8) продовження створення умов для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

9) удосконалення умов закладів загальної середньої освіти шляхом проведення капітальних ремонтів, у першу чергу, аварійних та передаварійних приміщень, дахів будівель, ремонт огорожі, встановлення спортивних комплексів, впровадження енергозберігаючих технологій, оновлення меблів, технологічного обладнання, забезпечення належного санітарно-гігієнічного режиму;

10) підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів, забезпечення всебічної підтримки творчих педагогів і педагогічних колективів.

  1. Фінансове забезпечення Програми

  Основним джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для цієї мети. Фінансування Програми може здійснюватись з інших джерел, не заборонених законодавством.

  1. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Баштечківської сільської ради  за участі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

1) щорічна звітність відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму про стан виконання відповідних заходів Програми;

2) щорічне проведення вивчення виконання Програми та надання узагальненої інформації про хід реалізації Програми виконавчому комітету Баштечківської сільської ради;

3) залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації заходів Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Баштечківською сільською радою.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади