Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма соціально-економічного розвитку на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії  сільської ради

від  22 грудня  2018 року № 31-11/УІІ

 

Програма соціально-економічного розвитку

села на 2019 рік

 

ВСТУП

Програма   соціально – економічного  розвитку  села  на  2019  рік (далі – Програма)  розроблена  з  метою  вироблення   єдиної  політики  розвитку  села  у  2019  році  та  реалізації  пріоритетів  у  соціальній  та  економічній сферах.

Розвиток місцевого самоврядування як інституції громад, властивий демократичному суспільству з ринковою економікою, нерозривно пов”язаний з необхідністю створення і зміцнення її фінансово економічної бази. Прийнятий Верховною радою України Бюджетний Кодекс України встановив нову систему між бюджетних відносин на засадах подальшої децентралізації функцій і повноважень виконавчої влади та наближення суспільних до місць безпосереднього споживання, посилення ролі місцевого самоврядування через запровадження прозорої і стабільної системи взаємовідносин між державними та місцевими бюджетами.

З метою підвищення відповідальності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних громад за реалізацію стратегічних завдань соціально-економічних завдань соціально-економічного розвитку територій, врегулювання питань розмежування і делегування між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розробляється план (Програма) розвитку територій населених пунктів, що є базою для подальшої розробки чітких і прозорих механізмів управління територіями .

Все це створить відповідну нормативно-правову базу запровадження механізму надання цілеспрямованої державної підтримки соціально-економічному розвитку територій для досягнення найефективнішого використання  наявних фінансових, матеріальних, людських та інших ресурсів, підвищення життєвого рівня населення.

З прийняттям  нового Земельного Кодексу України, значно розширені можливості використання земель, як впливово економічного ресурсу територіальної громади , який може бути включений до ринкового обороту і виступати надійним джерелом надходження коштів до місцевого бюджету . Реформа у земельному законодавстві разом з включенням відповідних норм  до Бюджетного Кодексу України, прийняття ряду інших нормативних актів відкриває перед громадянами принципові можливості суттєвого покращення економічної ситуації.

Законодавчі положення стають нормою життя, якщо вони реалізовані через детальні механізми вирішення конкретних питань, опрацьовані і закріплені у життєвій практиці. Такі механізми та методи розв”язання конфліктів властиві ринковій економіці на місцевому рівні, складають реальний зміст повсякденної діяльності самоврядування і забезпечують її ефективність. Найбільшим ресурсом громади є жителі, а нормами стають злагода, націленість на досягнення спільних стратегічних зрушень, уміння ефективно користуватись власними ресурсами.

Вирішення комплексу соціальних, економічних, екологічних, демографічних, науково-технічних та політичних проблем на місцевому рівні вимагає нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу.

Такою є Програма розвитку територіальної громади, що являє собою програму, яка враховує загальнодержавні та регіональні пріоритети, оцінки конкурентних переваг, обмеження, загрози і проблеми розвитку територіальної громади, визначає цілі, завдання, пріоритети на середньостроковий та довгостроковий періоди соціально-економічного розвитку населеного пункту та його громади.

Стратегічне планування розвитку населеного пункту дозволяє узгодити співпрацю територіальної громади, органів місцевої влади, підприємницьких структур та громадських організацій: оптимально використати наявні територіальні ресурси, найкраще спланувати навчання і підготовку  необхідних для територіальної громади кадрів та забезпечує громаді кращий доступ до кредитних ресурсів, які надаються фінансовими та іншими організаціями.

Метою цієї Програми є формування основних засад розвитку села Баштечки, розроблення механізмів місцевого самоврядування для вдосконалення управління соціально-економічним розвитком, створення на умовах самодостатності бюджету громади належних умов праці, відпочинку та підвищення життєвого рівня життя населення. Програма націлена на досягнення спільних якісних зрушень у соціально-економічному розвитку території, уміння ефективно користуватись власними ресурсами.

Прийняття Програми дасть змогу самостійно складати і реалізувати конкретні плани відродження та розвитку територіальної громади, сприятиме активному залученню до цієї роботи місцевих управлінських кадрів, населення та підприємництва.

Програма розвитку села орієнтована на плановий період на 2019 рік.

Програма визначає майбутнє Баштечок, як села з високим рівнем життя, екологічно чистого, високим рівнем культури, стабільною економікою, розвиненою інфраструктурою, що опирається на вирощування та переробку сільськогосподарської продукції, підприємництво, де є все для добробуту та самореалізації кожного мешканця.

Підвищення добробуту відбудеться через забезпечення населення села добре оплачуваними робочими місцями на підприємствах різних форм власності, підвищення соціальної направленості бюджету.

Наповнення  бюджету планується через розвиток малого та середнього бізнесу, приватизацію земель несільськогосподарського призначення та ін.

Увагою та турботою будуть плекатись діти від дитячого садка до влаштування на роботу. Для всебічного духовного, фізичного та культурного розвитку молоді покращаться умови роботи клубу, бібліотеки, спортзалу.

Програма розроблена на основі чинних Законів України.

Заходи  програми  соціально-економічного  розвитку

села  Баштечки  на 2019  рік 

Програма є постійно діючим документом  і робота з населенням є складовою частиною Програми. Основними цілями роботи з населенням є:

 • підвищення рівня довіри громадян до влади, тобто формування позитивного іміджу сільської ради і її діяльності спрямованої на стійкий розвиток села та його громади;
 • залучення населення в процес керування селом, що є принципово важливим пр реалізації загально сільських проектів;
 • навчання населення грамотному користуванню результатами соціальної політики сільської ради для реального поліпшення свого особистого добробуту;
 • одержання суб”єктивної інформації про стан і розвиток різних секторів економіки, про настрої в суспільстві , про соціально-політичну ситуацію в селі з альтернативних джерел інформації;

Програма передбачає проведення соціальних заходів щодо розвитку активності громади:

 • створення іміджового варіанту Програми;
 • щорічне проведення громадських слухань з питань розвитку села.

Затвердження основних напрямків розвитку села буде основою для організаційних документів і створює основу для соціального партнерства в селі між владою, суспільством і громадянином.

Пріоритетні  напрямки  економічного  і соціального  розвитку

села  на  2019  рік 

Механізм реалізації стратегії Програми є складовим елементом організаційного, інформаційного, кадрового та фінансового забезпечення реалізації Програми.

Цілями розробки і впровадження спеціального механізму реалізації Програми є:

 • консолідація потенціалу сільської ради і населення, використання населення в якості одного з основних ресурсів програми, залучення його в процес реалізації завдань щляхом цілеспрямованого просування і формування позитивного іміджу Програми і, як наслідок, зниження навантаження на бюджет;
 • координацію і інтеграцію діяльності сільської ради з державними органами управління в реалізації єдиної стратегічної мети як по конкретних проектах, так і по загальному стратегічному плану;
 • визначення відповідальних за виконання всього комплексу робіт від стадії розробки до повної реалізації проекту;
 • розмежування відповідальності розробника і виконавця проекту, проведення техніко-економічного обґрунтування й оцінки ефективності проекту;
 • залучення різних джерел фінансування: бюджет, інвестиційні інтереси приватного бізнесу, позики, використання цільових фондів;

До компетенції сільської ради відносяться обов”язкові завдання по формуванню заходів з розвитку наступних об”єктів:

 • дошкільна освіта;
 • мед амбулаторія;
 • будинок культури;
 • бібліотека;
 • благоустрій та утримання територій;
 • охорона довкілля;
 • дорожнє господарство місцевого значення (утримання і будівництво доріг, мостів на території населеного пункту; цвинтарів;
 • утримання комунальних об”єктів та майна.

Сільська рада відповідає за раціональне використання земель, що знаходиться у власності ради, нерухомості. Включаючи магазини. Механізм реалізації Програми  передбачає  узгодження способів дій з основними виконавцями Програми, підприємцями , громадою села стосовно виконання основних заходів Програми.

Щоквартально сільська рада проводить моніторинг виконання Програми і результатів діяльності сільської ради.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади